תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר רווה רביד פמילי אופיס

מעודכן לתאריך: 24.06.2020

כללי
1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט http://www.RRfamily.co.il של רווה רביד פמילי אופיס ("המשרד"), שכתובתה הברזל 32, תל אביב.
2. טרם ביצוע כל פעולה באתר ו/או שימוש במידע כלשהו, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש על פי תנאי שימוש אלו ("תנאי השימוש"), את מדיניות הפרטיות וכן כל הסבר ו/או פירוט אחר שבאתר.
3. תנאי שימוש אלה מתייחסים באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
4. בתנאי שימוש אלה:
4.1. "משתמש" – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר ו/או עושה בו שימוש.
4.2. "תכנים" – עובדות, כתבות, סקירות, נתונים, עצות, המלצות, ניתוחים, פרסומות, חסויות, הערכות, וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא, לרבות טקסט, תמונה, קול ווידאו המופיעים באתר ו/או עומדים לרשות המשתמש. המידע והתכנים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה ותוכן שיווקי בלבד אשר יש להתייחס אליהם בזהירות ובביקורתיות.
4.3. "האתר" – בכתובת האינטרנט: [http://www. .RRfamily.co.il], אשר בבעלות המשרד.
5. בכניסה לאתר המשתמש מצהיר כי הינו מודע, מסכים ומאשר כי קרא והבין את תנאי השימוש ואישר את תנאי השימוש, לרבות את מדיניות הפרטיות. תנאים אלה, כפי שיעודכנו מעת לעת, מסדירים את מערכת היחסים שבין המשתמש והמשרד ומהווים הסכם מחייב ולמשתמש או למי מטעמו לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המשרד ו/או מי מטעמו בכל הקשור לתנאי שימוש אלה. אם המשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש, כולם או כל חלק מהם – הוא אינו רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה.
6. משתמש שטרם מלאו לו 18 שנים, אסור עליו השימוש באתר ואסור לו לספק את פרטיו האישיים לאתר ו/או באמצעותו.
7. המשרד שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים בהוראות תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי.
8. כל שימוש והסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, עובדות, תכנים ו/או פרסומות המוצגים ו/או המפורסמים באתר ("המידע") הינם באחריות המשתמש לפי שיקול דעתו הבלעדי, כאשר המידע ו/או התכנים ו/או העובדות ניתנים ומוצגים כפי שהם (AS IS), ללא אחריות, התחייבות ו/או ערבות, מפורשת או משתמעת של הפירמה לנכונותם, לרבות איכות המידע, מהימנותו ומידת התאמתו. המידע המופיע באתר איננו חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם מומחה וכן אינו בגדר המלצה לרכישה ו/או לפעולה כלשהי. אין להסתמך על המידע לצורך קבלת החלטות, אלא לקבל ייעוץ מקצועי המותאם לנסיבותיו האישיות של המשתמש. ההסתמכות על המידע המופיע באתר הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
מדיניות פרטיות
9. המשרד מכבד את פרטיות המשתמשים ומחויב להגן על המידע שנמסר. המשרד מאמין כי יש למשתמשים זכות לדעת מהו המידע שהמשרד אוסף בכל חיבור, גישה או שימוש באתר. מידע על מדיניות המשרד ושיטות העבודה מתוארים בלשונית מדיניות הפרטיות שבאתר.
10. טרם שימושך באתר הנך מחויב לקרוא את מדיניות הפרטיות ולהסכים לה. מובהר כי אישורך על קריאת תנאי השימוש של המשרד וההסכמה לתוכנו מהווה גם אישור בדבר קריאת מדיניות הפרטיות והסכמה לה.
השימוש באתר קניין רוחני
11. הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, מדגמים, פטנטים, סודות מסחריים וכיוצ"ב, בקשר עם כל מידע, תצוגה, תוכנה, טכנולוגיות, עיצובים, מוסיקה וקול, וידאו, תמונות, טקסטים, יישומים, מפרטים, שיטות, נתונים, תהליכים וכל חומר אחר הכלול באתר, אשר פותחו ו/או עוצבו ו/או תוכננו ו/או חוברו ו/או נוצרו על ידי המשרד, בעצמו ו/או שהזכויות בהם ו/או זכויות השימוש בהם ניתנו לפירמה בין אם הם רשומים במרשם כלשהו ובין אם לאו, הינם בבעלות מלאה ובלעדית של המשרד ו/או צדדי ג' מטעמו.
12. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או למכור ו/או להשתמש בתכנים שבאתר, כולם או חלקם, למעט שיתוף של תוכן כמצוין לגבי אותו תוכן, אלא אם ניתנה לכך רשות מראש ובכתב מהמשרד.
13. פרסומות המוצגות באתר, ככל שמוצגות, הינן קניינם של המפרסמים ואין לעשות בפרסומות שימוש המהווה הפרה של זכויות המפרסמים בפרסומות.
הסכמה לקבלת דברי פרסומת
משתמש אשר סימן כי הוא מסכים לקבל דיוור מהאתר מסכים בזאת כי כתובת הדואר האלקטרוני ומספר הטלפון שלו יצורפו לרשימת התפוצה של האתר ותקנה לאתר זכות לעשות שימוש בפרטים אלו לצורכי קידום מכירות, פרסום, שיפור השירותים הניתנים ע"י המשרד ולהעשרת תוכן האתר בהתאם להוראות הדין. ניתן ללחוץ על הקישור להסרה מרשימת התפוצה שמופיע בתחתית ההודעות המתקבלות מהאתר.
שונות
14. המשרד רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי, ובין היתר בשל חשש להפרת הוראות אלה על ידי המשתמש, להשהות ו/או לבטל את גישתו של המשתמש לאתר ו/או את השירותים שניתנו באמצעותו לאלתר וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר השמור לה בהתאם לכל דין ו/או הסכם.
15. אם הוראה כלשהי בתנאי שימוש אלו תימצא על ידי ערכאה מוסמכת כבלתי ניתנת לאכיפה, כל יתר הוראות תנאי השימוש ימשיכו לחול ולחייב את הצדדים.
16. הדין החל על תנאי שימוש אלו הינו דין מדינת ישראל בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית בקשר לתנאי השימוש זה ומדיניות הפרטיות וכן כל הנובע ממנו נתונה לבתי המשפט במחוז תל אביב בלבד.